سکوت میکنم ....

و همچنان قلم سکوت را میپذیرد ...

ارجاع به پست "... من بچگی هامو دلم میخواد .... "  شاید دلیلی باشد برای این بی حالی مان ...

دعا کنید برایمان ...

خودمان هم کلافه ایم ....