دلم گرفته هوای بهار کرده دلم

هوای گریه بی اختیار کرده دلم ....