ما با امید صبح وصال تو زنده ایم 

ما را ز هول این شب هجران نگاه دار