اکیپ من   

 اگه هیچ چی ِ فرهنگیان رو هم دوست نداشته باشم ... 

عاشق اکیپمونم ... 

اکیپی که خیلی ها دوست دارن توش باشن ...

اکیپ مونا ومعصومه وسمانه و بنت الهدی ....

دلم براتون تنگ شده بچه ها ... خیلی ...