هر لحظه از تو دورترم کرده سرنوشت
این روزگار نیست، قطار جهنم است...

علیرضا بدیع