ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد ...

در دام مانده باشد ...صیاد رفته باشد ....