همرنگ جماعت شــــــــــــــــو  .....

این  روز ها روز های تلخی است ...

وقتی میبینم که برخی از دوستانم برای اینکه از قافله عقب نماند ...

تن به هرکاری میدهند ...

حتا اکر این کار 

عزت فروشی باشد ...

پ.ن : تأمل ...