حالا تو بخش بخش شدی «ح» شدیّ و «سین»

حالا تو را هِجا به هِجا گریه می کنم

تو در ازای اشک به من کربلا بده

من در ازای کرب و بلا گریه می کنم


تو همانی که دلم لک زده لبخندش را ...

او که هرگز نتوان یافت همانندش را ...

کاظم بهمنی