برگشتن به عقب و خواندن اتفاقات تلخ و شیرین روزهای قبل آدم رو آرام میکنه ...

آرام و رام ... که آی بنده ی خدا ... هم سختی ها هم آسانی ها در گذرند .. حواست جمع باش که اصل زندگی چیز دیگری است ...

بزرگ کردن دلمشعولی هارا باید کم کنم .. باید برسم به آن نقطه ی ایده آل که مسیر مشخص و واضح در برابرم باشد

مثل اناری که از درخت بیافتند

در تب و تاب رسیدن به کمالم