آقای من ...

دلم بیشتر از قبل 

خیلی بیشتر ....

برایتان تنگ شده ...

       سالروز میلادتان مبارک ....ارباب آزاده  .... 

             

+ :در صف نشسته ایم و به دستت نگاهمان ...

اخذ برات کرببلا وقت میبرد ...

+:   علاج تشنگیم را فرات هم نکند

تنور سینه ی من داغ کربلا دارد ....

به سینه می زنم و حلقه می زنم بر در

در این معامله یک دست هم صدا دارد ....

دلم هوای حرم کرده خوب میدانم، 
برات کرب و بلا را فقط رضا دارد.....               

حسن لطفی

+: چه ساختار قشنگی شکسته است خدا

درون قالب شش گوشه یک غزل دارد

بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم؟

بگو محبت ما ریشه در ازل دارد