دوستان عزیــــــــــــــــز 

یه سری به این سایته     (ایران ژن    بزنید ببینیم کی به کیه ....

من خودم ENFB

 

یه سایته برای تشخیص تیپ شخصیتی تون ...

حال کردم گفتم شما هم حال کنید ...

تو کامنتا بذارین ببینم چند درصد از دوستام شبیه خودمن ....