نیم ترم ...

منو امتحان و تحریم یک هفته ای اینترنت ... برای خوندن درس ..

و نتیجه ای که مطلوب نبود و بود ..