روزهای زندگی بالا وپایین زیاد دارد ... این را همان کودکی فهمیدم .. بعد از سرسره بازی های عصرانه هر روز در حیاط خانه پدر بزرگ ...

خیلی نگذشته بود که که فهمیدم  

توکل که باشد سرابالایی هایش هم به آسانی میگذرند ... 

 توکلم خیلی پایین است ... شاید هنوز به یقین نرسیده ام ... 

معنی این همه آشفتگی را خودم هم نمیفهمم ... 

دلم گرفته به خود قول داده ام اما 

برایتان ننویسم چه بادلم کردند ...

محمد علی بهمنی 

 عمری است گرفته ای ... مبادا رها کنی ...

آشفتم ... دعا کنید ..