من یک مسلمانم ...
یک مسلمان آزادی خواه برای همه مردم دنیا ...
هر چه قدر هم روز قدس بی اثر باشد روی آمریکا به اعتقاد بعضی ها ... 
من شیعه ... من مسلمان ...از انفعال متنفر...
شده با چند فریاد ...
به یاد خفتگان عالم می آورم غربت قدس را .... 
غربت مردمان مظلوم غزه را ...
من مسلمانم .... 
عاشق ایران 
عاشق اسلام ...
به همین خاطر روز قدس 
با افتخار شرکت خواهم کرد ... 
به امید سرنگونی رژیم صهیونیستی