دستخطی دارم از او بر دل خود یادگار
عشق کاری کرد با قلبم که چاقو با انار
رفتنش یک شب دمار از روزگار من کشید
می کشم روزی که برگردد دمار از روزگار
سفره ام را پیش هرکس وا کنم رسوا شوم
دوستان روزه خوار و دشمنان رازدار!

علیرضا بدیع