نسیمی از تو وزید و زمین شکوفا شد
بهشت در به در کوچه های دنیا شد

برای این که به پای تو بال و پر بزنند
در ازدحام ملائک دوباره دعوا شد

همان شبی که رسیدی مدینه یادش هست
نگاه کردی و عالم پر از مسیحا شد

نگاه کن که تمام دلم طلا گردد
که گر اشاره کنی خاک کیمیا گردد....

از بچگی ...شب های تاسوعا ...صداای گریه ام حالی دیگر داشت  ...

فدای شرمدنگیتان در برابر ارباب ....

           آقای علم به دوش ...

                   میلادتان مبارک ...

            

 

سید ما ....رهبر ما ...عزیز دل ما ....

روز جانباز ...روز شماست ....

میلاد عموی بزرگوارتان مبارک ...

خودشان شما نواده خلف زسول الله را برای ما حفظ کنند ....

روزتان مبارک  حضرت آقا ...

از طرف : یک بسیجی میانه روی کوچک ...