در یه زمانی ...یه بنده خدایی هــــــــــــــــــــی میگفت :

بگــــم ؟؟؟؟ بــــــــــــــــــــگم ؟؟؟

جدیـــــــــــدا یه بنده خدایی ورژن نو شو آپلود کرده با این عنوان که :

نذار بگم ....نــــــــــــــــذار بگم ...نذار ...