هر چند که در هزاره من ... صدا و چهرتان نمیگنجد ...


ولی


تمام محبتی که در قلبم برای شماست هضم مییکند این تفاوت 1400 ساله را ...


دعوتمان نمیکنید به میهمانی تولدتان ؟

ما برات یک سفر نجف میخواهیم ...


روزتان مبارک ...

                  بهترین پدر دنیا ...