یسری حرفارو نمیشه گفت ، یعنی اصن برای گفته شدن طراحی نشدن فقط باید تو خودت حلشون کنی و باهاشون کنار بیای یه حرفایی که بخاطرشون تا صبح خوابت نبره و همش جلو ی چشمت آینده باشه که نمیدونی چیه . تو این وقتا که هیچ کس نمیتونه محرم اسرار آدم باشه .فقط قرآن میتونه جواب بده، بذاریش رو قلبت و همونجور که اشکات دونه دونه روون میشن رو صورتت ازش بخوای آرومت کنه و بعد که بازش کنیُ .......

آروممم

... بعد خوندن همون نصف صفحه ... مرهم بود ... رو به قهقرا بودم و نجاتم داد ... هنوز موندم که چه جوری گذروندم اون شبو ...

شکرت خدا ... شکرت