بسم الله

هر روز شاید هزار بازارچه خیریه برای مردمان زحمت کشی که زور بازوهایشان حریف مخارجشان نمیشود  برگزار میشود . ما اما اینبار ...به یاد کودکانی بودیم که شانه های خسته ونحیفشان از سنگینی بار روزگار در حالِ شکستن است .

بازارچه ی خیریه ام المومنین خدیجه کبری سلام الله علیها ، خوانِ نعمتی پهن کرده برای همه کودکانِ خانواده های سخت کوشِ درمانده ی سختی های روزگار .

کودکانی که از بیماری های سخت رنج میبرند ... کودکانِ بدون سرپرست ... کودکانِ سخت کوش ِ کار و ....

سفره عظیم مادر مهربان مان "ام المومنین خدیجه کبری سلام الله علیها "... این فرصت را به ماهم داده است تا در حد توان خودمان به فرزندان کوچک شهرمان کمکی کنیم .

باشد که هیچ کودکی خاطره ای از گرسنگی نداشته باشد .

منتظرتان هستیم .