قبل تر ها .. همان روز ها که دلم پاک تر بود و توفیق مطالعات دینی ام روز افزون تر ...

پدر برایم کتابی را میخواند و توضیح میداد ... با مضمون ظهور مولایم ...

بعضی از بخش هایش شیرین ... برخی تلخ .. برخی رعب آور و برخی امید بخش بودند ...

با مرگ شارون ملعون ... بنا برخی مستندات ... یکی از نشانه های فرعی ظهور سرورمان ... به وقوع انجامید ...

و آغازی است بر پایان صهیونیسم : )

اللهم عجل لفرج مولانا صاحب العصر والزمان ....

پیوست یک     پیوست دو