مرگ ناگهانی ...

خستگی راه ...

زیارت مشهد الرضا ... با صدای لا اله الا الله  فامیل ...

وعمویی که دیگر نیست ...

و پدری که دردی بیتاب دارد ...

و... روزگاری که هنوز میگذرد ....