بگو چه گونه تو را ای تمام دار وندارم ...

به خاک ها بسپارم ... که راه خانه بگیرم ...

فردا 46 ساله میشدی ...

بغض های پدر بی حرمتیهای آنها ...

اشک های پدر بی تفاوتی های آنها ...

چه قدر دوستت داشت ووو ته تغاری خانه ....

چه قدر خم شد صورتش ... بعد از رفتن تو ...

چه قدر تنها شد ...

چه قدر دردناک گفت ... هوای برادرت را داشته باش بنت الهدی ... خواهر ... خیلی عزیز است برای برادرش ... چه قدر حسرت میبینم در چشمانش ... 

تولدت مبارک عمه جانم ... 
عزیزترین عمه  روی زمین ... 

هم تولد 46 سالگیت ... 

هم تولد یکسالگی بهشتی شدنت ... 

غمت سنگین است ...

اللهم انی اسئلک الصبـــــــــــر ...