ای دلی کـه همیشـه می گـیـری
صاحبت مرده است می فهمی..؟

 

محمد شریف