می گفت که با سایه ی خود در جنگم 
می خواست که ثابت بکند از سنگم 

از سنگم و سنگ ها مرا می فهمند 
دلتنگم،از دوری تو دلتنگم 

سید مَهدی موسوی