بعضی وقتها نباید حرف زد .. 

نباید نظر داد 

در واقع نباید عجول بود

بعضی وقتها باید بنشینی و بگذاری طرف مسکوت باشی ...تا متهم نشوی ....

این روزها اینگونه ام ...ترسو و مذخرف ..زود عقب مینشینم و تسلیم میشوم ... نشانه اش همین 10 مین پیش ...

اهدافم را کاملا گم کرده ام 

زندگی راهم ...

احساس میکنم تمام آرزوهای سال گذشته این موقعم 

دود شد رفت هــــــــــــــوا ... 

و الان هیچ آرزویی ندارم 

و فقط نظاره گرم ... نظاره گر اتفاقاتی که می افتد ... نظاره گر تصمیم هایی که  گرفته میشود ...

دیگر هیچ خبری از آن دختر منتقد و سرزنده و جسور نیست ... 

از خودم بدم آمده ... 

:(