همین که دوباره میهمان سفره ات شده ام شکر ...

همینکه دلم ....

دل بیقرارم ... را آرام کردی شکر ...

همین که نگاهم میکنی ...و میفهمی حالم را .... ممنونم مهربانم ...

آه ...شعبان که گذشت ... 

و من که کوله بارم پر شد از حسرت های این ماه ....

امیدوارم رمضان ...ماه با توبودن باشد ...

سپاس خدایا جان ....