نمیدونم چی گفتم ... که اون آدم بهم زنگ زد ...

ولی میدونم زنی که امروز پشت تلفن بود ...

و حرفهایی که از زبونش خارج شد ...

کاری با من کرد ...که تو تمام عمرم ...با همه ی گوشزد های والدینم ...

متوجهش نبودم ....

خدایا جان ...

ممنون ...

گاهی اوقات باید بشکنی ...

تا بزرگ شوی ...