حواسمان باشد ...این روز ها روز امتحان پس دادن است ...

مبادا کلامی از زبانمان خارج شود که قادر به " پاسخ گویی " اش نباشیم ...


دریافت