هر چند ماهِ آسمان بر من نمیتابد ...
من هرگز از این آسمان رو بر نمیتابــــــــمــــ ــ ــ ـ ....
(محمد مهدی سیار)

کربلا ...آرزوی من ...