به جز هوای تو وشانه های آرامت            برای گریه مگر جای دیگری هم هست ؟

به کام دل نرسیدیم اگر در این دنیا          به این خوشیم که دنیای دیگری هم هست ..... 


پ.ن: بعضی وقتها ...یه حرفهایی رو از عزیز ترین دوستات میشنوی ...

که تازه میفهمی هر چه قدرم که تو اونو دوست  خودت میدونستی  ...اون تورو  جلبک هم نمیدونسته ...

>:(    >:(   
>:(      
>:(  
>:(